Beltrami County Historical Society

Scherling-3821


Roy Radke Rt. 1 Bemidji, MN 3×5, 8×10 14 soldier % Eli Radke 1943