Beltrami County Historical Society

Scherling-3146


Nona Wentzel 3bc 1 1943