Beltrami County Historical Society

Scherling-11784


Dorothy Teggaty 8×10 4.5 girl 1950