Beltrami County Historical Society

Scherling-11380


Mrs. Maynard Hovet 16 boy 1950